REGULAMIN

ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM THE SKRZYNKERS

 dostępnym pod adresem: http://www.theskrzynkers.com

 

The Skrzynkers działające pod adresem http://www.theskrzynkers.com jest platformą prowadzoną przez:

Sebastiana Grzegorczyka, przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GRZEGORCZYK SEBASTIAN GINTEL w Dąbrowie Górniczej, Osiedle Robotnicze 7A lok. 13, 42-520 Dąbrowa Górnicza, powiat Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, adres do doręczeń: ul. Sienkiewicza 7 lok. 35, 41-300 Dąbrowa Górnicza, powiat Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie NIP: 6292343482, REGON: 241436110.

 

Słowniczek:

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.

Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim The Skrzynkers dokona skompletowania (ewentualnie wytworzenia i skompletowania) i wysłania zamówienia lub dokona skompletowania (ewentualnie wytworzenia i skompletowania) zamówienia do odbioru w siedzibie The Skrzynkers.

Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zamówienia w witrynie The Skrzynkers.

Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku (t. jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.; dalej: Kodeks cywilny), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.

Momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a The Skrzynkers, co do zasady, jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

W przypadku zamówień realizowanych metodą wysyłkową, towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu składanym w witrynie The Skrzynkers. Dla kompletności złożenia zamówienia wymagany jest pełny adres wraz z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

Zamówienia w The Skrzynkers można składać:

1. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej http://www.theskrzynkers.com

2. Telefonicznie (Dział Obsługi Klienta, nr telefonu 0048 512 090 989 w godzinach od 8:00 do 16:00)

§ 2. Ceny produktów

1. Ceny na stronie http://www.theskrzynkers.com zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

2. Ceny znajdujące się przy każdym produkcie, nie zawierają kosztów dostawy.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie http://www.theskrzynkers.com w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszt dostawy (jeśli wystąpi) doliczany jest do ceny produktów na fakturze lub paragonie.

4. Zamówienia w ilościach hurtowych na rzecz osób niebędących Konsumentami (powyżej 50 szt.) ustalane i dokonywane są po wcześniejszym, indywidualnym zatwierdzeniu przez strony dodatkowych warunków realizacji i dostawy produktów.

§ 3. Modyfikacja zamówienia

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu spakowania paczki.

2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta (patrz: zakładka Kontakt w witrynie The Skrzynkers)

3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia lub/i dodania kolejnych produktów The Skrzynkers. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta, z którego płatność została dokonana w terminie do 7 dni.

§ 4. Formy płatności

Zapłaty za zamówienia można dokonać:

  1.     Gdy zamówienie jest odbierane w siedzibie:
  2.     płatność gotówką lub poprzez wcześniejszą wpłatę na rachunek bankowy The Skrzynkers (obowiązujący jest termin uznania na rachunku bankowym The Skrzynkers).

 

  1.     Gdy zamówienie ma być wysłane:
  2.     Osobiście gotówką (pobranie) - przy odbiorze zamówienia od pracownika firmy przewozowej wykonującej usługę dostarczenia paczki.
  3.     Przelewem bankowym na rachunek bankowy: _______________________________ (posiadacz rachunku bankowego: _____________________________ )

Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu płatności w systemie księgowym The Skrzynkers i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia wskazany w wiadomości e-mail otrzymanej przez Klienta po dokonaniu zamówienia.

Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez The Skrzynkers zapłaty za zamówienie.

§ 5. Czas realizacji zamówień

Czas realizacji zamówienia jest podawany przy każdej pozycji. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki lub dostarczenia zamawianych pozycji do siedziby. W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej. W przypadku konieczności wytworzenia produktu, czas wytworzenia produktu (produktów) nie przekroczy 14 dni roboczych. W przypadku zamówień hurtowych (powyżej 50 szt.) czas realizacji ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia.

W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie w witrynie The Skrzynkers, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.

§ 6. Warunki reklamacji

The Skrzynkers zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym, jak również prawnych. Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z telefonicznie lub e-mailem (patrz: zakładka "Kontakt"). The Skrzynkers w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

Warunki rozpatrzenia reklamacji:

Dostarczenie wadliwego produktu wraz z dowodem zakupu lub jego kopią do siedziby, z którego była odbierana, lub gdy było to zamówienie wysyłkowe, należy odesłać wadliwy towar na adres:

The Skrzynkers ul.Łańcuckiego 10a, 41-300 Dąbrowa Górnicza

z dopiskiem "reklamacja".

2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – The Skrzynkers wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania zapasów produktu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a The Skrzynkers zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy - żądać stosownego obniżenia ceny.

3. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez The Skrzynkers przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) - Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez The Skrzynkers. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym The Skrzynkers nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia produktu oferowanego przez The Skrzynkers).

2. Klient celu odstąpienia od umowy Konsument powinien złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy skierowane do The Skrzynkers wraz z przesłaniem dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT), jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru (nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy) w stanie niepogorszonym do The Skrzynkers na adres:

_____________________________________________

z dopiskiem "zwrot – odstąpienie od umowy".

3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem przesyłką rejestrowaną, wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail The Skrzynkers lub złożenie oświadczenia w siedzibie The Skrzynkers.

4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, The Skrzynkers prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail (po wyraźnym zaznaczeniu takiej opcji – patrz: Załącznik nr 1).

5. The Skrzynkers niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

6. The Skrzynkers dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zapłaty w siedzibie The Skrzynkers, Klient składając oświadczenie o odstąpieniu wskaże, czy należność ma zostać zwrócona gotówką czy na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

7. The Skrzynkers zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8. Dane osobowe

1. Rejestrując się w The Skrzynkers Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy z The Skrzynkers. W przypadku akceptacji warunków umowy Klient potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w interaktywnym formularzu. Potwierdzenie zawarcia umowy z The Skrzynkers oraz jej warunków jest również przesyłane niezwłocznie na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu.

2. The Skrzynkers informuje, iż Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a The Skrzynkers,

– Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z The Skrzynkers umowy,

– Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a The Skrzynkers, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.

– niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

3. Obecność towarów na stronach The Skrzynkers nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

  1.    Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia29 lipca 2015 roku.

 

Opublikowano w dniu: 29 lipca 2015 roku